Любопитно

УСПЕШНИТЕ МЕДИАЦИИ В ДЕСЕТ ИСТОРИИ

ВЪВЕДЕНИЕ

Този сборник съдържа 10 казуса с реално проведени медиации по различни видове спорове – семейни, търговски, имотни.

Целта му е за пръв път да даде възможност да надникнете „зад кулисите“ на реално провеждащите се медиации. Любопитно е какво се случва и особено как, така че да се постигат споразумения. Използваните подходи са такива, каквито са се оказали подходящи за конкретния спор и в никакъв случай повтарянето им не е гаранция, че ще сработят при други хора и условия. Медиация може да се провежда само от сертифициран медиатор, който има опит в конкретния вид спорове.

Информацията в казусите е променена така, че да се запази същината на спора, а фактите и основните действащи лица са с променени характеристики и имена, за да не бъдат разпознаваеми и да се запази поверителността. Приликите с действителни казуси са случайни, тъй като случаи, подобни на описаните, сме срещали многократно в практиката.

Сборникът е изготвен в рамките на проекта„Медиация в подкрепа на бизнеса: Насърчаване на справедливото и целесъобразно разрешаване на спорове чрез съдебни програми за медиация“, финансиран от фондация „Америка за България“, изпълняван от „Център за разрешаване на спорове“, 2016 - 2019 г. от Севдалина Александрова, под редакцията на Албена Комитова.

Използването или публикуването на част или цялото съдържание е позволено само за нетърговски образователни цели при задължително позоваване на авторството, проекта и https://www.mediation.bg.
Какво представлява трансграничната семейна медиация?

Трансграничната семейна медиация представлява процес, който се води от безпристрастно и квалифицирано трето лице — медиатор  (или няколко такива лица). Медиаторът няма правомощия да налага решения. Той помага на страните да възобновят общуването помежду си и им съдейства сами да разрешат своите проблеми.
Постигнатото споразумение представлява решение, съобразено с конкретния спор на страните, с което се гарантира, че техните решения в качеството им на родители отчитат висшите интереси на детето, когато е засегнато дете.
Семейноправните въпроси включват: родителска отговорност и право на лични отношения, отвличане на дете, мерки за закрила на детето, издръжка за деца и бивши партньори, както и други последици от развод или раздяла.
Партньорите биват насърчавани да поемат отговорност за вземане на решенията, свързани със семейството им, като първо се опитат да разрешат конфликтите извън съдебната система.
Ето защо медиацията може да създаде конструктивна атмосфера за обсъждане и да гарантира постигането на почтено споразумение между родителите, с  което се зачита и висшият интерес на детето.

Как функционира тя?

Във всички държави членки страните в спор могат да подадат молба за медиация. В някои държави членки съдията може да прикани страните в спора да се опитат го разрешат чрез медиация.
Ако всички страни в спора са съгласни да се използва медиация, избраният медиатор изготвя график на медиационните срещи. Начинът, по който се избира медиаторът, зависи от конкретната държава. Тази информация може да се намери на съответните национални страници, които са посочени в дясната част на настоящата страница.
Процесуалните представители могат да изиграят важна роля в тази връзка, като предоставят необходимата правна информация, така че страните да могат да вземат информирани решения.
На споразуменията,  постигнати в процедура по медиация, може да бъде придадена изпълнителна сила, ако и двете страни го поискат. Това може да бъде постигнато например чрез одобрение от съда или заверка от нотариус.
Процесуалните представители могат да прегледат споразумението, постигнато чрез медиация, за да гарантират неговото правно действие във всички съответни правни системи.

Защо трябва да опитате медиация?

 • Имате възможност да контролирате изхода от вашия спор.
 • Медиацията е благоприятна среда, в която ръководеща роля имат страните.
 • Медиация Ви дава възможност за преразглеждане и коригиране на обхвата на конфликта.
 • Вие вземате решения и постигате споразумения, но не сте задължени да постигнете споразумение.
 • Като опитвате медиация, Вие не се отказвате правото си да заведете дело в съда.
 • Медиацията е процес, в който всички участващи страни печелят.
 • Медиаторът е безпристрастно и обучено лице, което Ви оказва помощ и съдействие, за да се опитате сами да решите спора.
 • Медиацията е относително евтина в сравнение със съдебната медиация.
 • Медиацията е относително бърза. Срещите могат лесно да се насрочват по всяко време, удобно за страните, и да се провеждат на различни места.
 • Медиацията позволява вземането на гъвкави решения (съобразени с конкретния спор) и спомага за поддържането или изграждането на конструктивни бъдещи отношения и контакти между страните.
 • В хода на медиацията е възможно процесуален представител да предоставя подкрепа и съвети.
 • Бъдещият съдебен процес може да бъде съкратен чрез медиацията.

Ограничения на медиацията

Ако има основания да се смята, че случаят не е подходящ за медиация или че една от страните (или и двете) не желае да използва медиация, тогава намесата на съдебните органи е наложителна. Когато се преценява дали случаят е подходящ за медиация, със специално внимание трябва да се отдели на откриване на възможни рискове като наличието на домашно насилие и неговия мащаб, злоупотреба с наркотици или алкохол, малтретиране на дете и т.н… Решението дали даден случай е подходящ за медиация трябва да се взема с оглед на всеки конкретен случай и съобразно стандартите, прилагани от медиатора и организацията за медиация.

Основни принципи

Безпристрастност
Медиаторите не проявяват пристрастие и не вземат страна по спора. Медиаторите не са съветници и не дават съвети по личните позиции. Те обикновено препоръчват търсенето на правни съвети успоредно с процеса на медиация.
Поверителност
По принцип посочените обстоятелства и факти и предоставените документи в хода на медиацията не могат да се използват като доказателства по същия случай в съда. Медиаторът не може също така да свидетелства.
Доброволен характер на медиацията
Страните в конфликта трябва да бъдат уведомявани за процедурата по медиация като допълнителна възможност за разрешаване на техния конфликт. Отказът да се използва медиация не оказва въздействие върху резултатите от съдебното решение.
Този принцип не влиза в противоречие със задължителните информационни срещи относно медиацията или дори със задължителната медиация, при условие че страните не са принудени да уредят своя конфликт чрез медиация.

Етапи на медиацията

1. Откриване на процедурата: медиаторът подготвя етапа
Медиаторът започва процедурата с обяснение за същността на медиацията, за самия процес и за своята роля в него. Медиаторът формулира правилата и кани всяка от страните да даде съгласието си за участие в този конкретен процес.
2. Страните се произнасят по проблема
Медиаторът изслушва всяка от страните, която излага своята позиция по проблема.
Той приема с внимание чувствата, дава увереност на страните, когато това е необходимо, и открива опасенията на всяка от страните.
3. Установяване на въпросите за медиация и определяне на план за провеждане на преговори
На този етап медиаторът определя плана за провеждане на преговорите, като обобщава областите, по които има съгласие (сходни опасения) и разногласие. След като се консултира със страните, медиаторът определя въпросите, които следва да бъдат обсъдени.
4. Намиране на възможности/решения
Като води колективно обсъждане със страните, медиаторът им помага да преценят различните възможности/решения за тяхната ситуация.
5. Разглеждане на възможностите и избор на възможност/решение, която/което е най-изпълнима(мо)/приемлива(о)
На този етап медиаторът помага на страните да сближат своите позиции, като разгледат установените възможности и изберат тези от тях, които са най-изпълними и приемливи за всяка страна.
6. Край на медиацията
Постигане на споразумение
Медиаторът помага на страните да съставят ясно и подробно споразумение.
Процесуалните представители могат да прегледат споразумението, постигнато чрез медиация, за да гарантират неговото правно действие във всички съответни правни системи.
Непостигане на споразумение
Ако страните не постигнат споразумение, медиаторът обобщава установените въпроси и евентуално постигнатия напредък. Медиаторът благодари на страните и закрива медиационната сесия. Страните могат да заведат дело в съда.

Срокове

Въпреки че процедурата по медиация може да бъде започната по всяко време, препоръчително е това да стане възможно най-бързо и за предпочитане преди да е образувано съдебно производство.
Предвид ефективността от прилагането на медиацията като превантивна система за разрешаване на проблеми, произтичащи от смяна на местожителството на дете в трансграничен контекст, медиацията трябва настоятелно да се препоръчва при трансгранични семейноправни конфликти и по-специално при спорове по преместването на дете в друга държава. Тъй като обаче медиацията не е подходяща във всички случаи на отвличане, добра практика би било в процедурата да се въведе предварително събеседване. Това би могло да допринесе също така за намаляване на опасенията на родителите и за по-доброто разбиране на медиацията от тяхна страна.
Медиацията никога не трябва да се използва от едната страна като предлог за отлагане във времето на разрешаването на конфликта. Това е от особена важност в случаи на отвличане на деца, когато времето е изключително важен фактор.
Медиаторите трябва изрично да уведомят страните за това по време на информационния етап или в началото на медиацията.
След преместването на отвлечено дете в държавата на неговото обичайно местожителство, също може да се проведе медиация с цел избягване на по-нататъшни съдебни процеси.

Езикови затруднения и съвременни средства за комуникация

Обикновено физическото присъствие на страните по време на медиацията е важно. В тази връзка държавите, в които следва да се проведе медиацията, следва да предприемат подходящи мерки, за да улеснят издаването на необходимите документи за пътуване, като например визи.
Когато е целесъобразно и възможно, трябва да се използва двунационална съвместна медиация.
Важно предимство за медиатора е да говори езика на двете страни или поне техния общ език (ако двойката има такъв). В случаи на двукултурна съвместна медиация може да е достатъчно медиаторът да говори езика на едната страна и да разбира езика на другата, ако не може да бъде намерено друго решение. Страните трябва да могат да разбират всички правни понятия. Смисълът в това да се намери медиатор, който говори езика на страните, не се състои единствено в ограничаването на разходите, тъй като не се налага устен превод. Съществуват също така психологическият аспект и необходимостта страните да разбират това, с което се съгласяват.
Медиаторът трябва също така да е деликатен по отношение на културния произход на страните и трябва да има предвид културните различия.
Въвеждането на съвременни средства за комуникация (телефон, видеоконферентна (онлайн) връзка, уебкамери и т.н.) допринася за понижаването на разходите и организирането на медиацията, ако физическото присъствие на страните не е възможно. Подобни технически средства следва да са достъпни във всяка държава членка и „дистанционната“ медиация трябва да бъде изпробвана.
В подкрепа на медиацията трябва да бъде инсталиран сигурен интерактивен софтуер.
Освен това, независимо какъв език се използва, е важно всички участващи лица да разбират езика и терминологията, използвани от медиатора(ите).

Връзка между медиацията и производствата, отнасящи се до деца

Като цяло търсенето на приятелско разрешаване на спорове се насърчава в няколко международни акта:
Регламент "Брюксел IIа": член 46 (механизъм за изпълнение на споразумение, постигнато в хода на медиация),
Хагска конвенция от 1980 г.: член 7, буква в) (необходими мерки от страна на централните органи за осигуряване на доброволното връщане на детето или за улесняване на извънсъдебното уреждане на спора), член 10 (необходими мерки за осигуряване на доброволното връщане на детето), член 16 (замолената държава не взема решение по същество относно правото на упражняване на родителските права),
Хагска конвенция от 1996 г.: член 31 (подходящи мерки от страна на централния орган за улесняване чрез посредничество на доброволното разрешаване на въпросите), членове 23 и 26 (признаване и изпълнение), член 16 (приложимо право = правото на държавата „по обичайното местопребиваване на детето“), член 7 (държава, в която детето е имало обичайно местопребиваване непосредствено преди отвличането, запазва своята компетентност да предприема мерки за закрила на детето), член 24 („предварително признаване“),
Хагска конвенция от 2007 г.: членове 19—31(понятието „решение“ включва също така спогодби или споразумения).
Въздействие на наказателното производство
Наказателните производства трябва да се вземат предвид. Съдебните и административните органи като централните органи трябва да бъдат в състояние да предоставят на страните необходимата обща информация относно съответните закони, уреждащи образуването и прекратяването на наказателни производства.
Информация относно централния орган/централното звено за контакт за международна семейна медиация.

Към кого да се обърнем?

Министерството на правосъдието на България е създало регистър на медиатори като част от централния регистър на корпоративните органи с нестопанска цел, които предлагат полезни публични услуги.
Интернет страницата на Министерство на правосъдието предоставя достъп до:

В кои области е допустима медиацията и/или е най-често срещана?

Медиацията е допустима в редица области на правото. Същевременно тези области не са уредени или ограничени със законодателство. До момента повечето регистрирани медиатори са специализирали в търговска и бизнес медиация.

Следват ли се специфични правила?

Медиацията се осъществява изцяло на доброволен принцип. Въпреки че предоставя алтернативно средство за уреждане на спорове, без те да бъдат отнасяни до съда, медиацията не е предпоставка за образуване на съдебни производства.
Не съществува специален кодекс за поведение за медиатори. Същевременно разпоредби относно етичните стандарти са включени в Закона за медиацията и Наредба № 2 от 15 март 2007 г., която урежда условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори.

Информация и обучение

Организациите, които предлагат обучение на медиатори, са от частния сектор.
Темите на семинарите включват правни производства и етични правила за поведение на медиаторите, както и процедурата, уредена в Закона за медиацията и Наредба № 2 от 15 март 2007 г.

Каква е цената на медиацията?

Медиацията не е безплатна; плащането се определя по споразумение между медиатора и участващите страни.

Възможно ли е да се иска изпълнение на споразумение, постигнато чрез медиация?

В съответствие с Директива 2008/52/ЕО  (насърчаване и улесняване на медиацията като алтернативна форма на уреждане на трансгранични спорове в ЕС), трябва да съществува възможност да се поиска съдържанието на писмено споразумение, постигнато чрез медиация да подлежи на изпълнение.
Разпоредбите на Директива 2008/52/ЕО  относно изпълняемостта на споразуменията, постигнати чрез медиация са транспонирани в Закона за медиацията.
Държавите-членки съобщават това на съдилищата и на други органи, които са компетентни да получават такива искания.

В кои области е допустима медиацията и/или е най-често срещана?

Медиацията е допустима в редица области на правото. Същевременно тези области не са уредени или ограничени със законодателство. До момента повечето регистрирани медиатори са специализирали в търговска и бизнес медиация.

Следват ли се специфични правила?

Медиацията се осъществява изцяло на доброволен принцип. Въпреки че предоставя алтернативно средство за уреждане на спорове, без те да бъдат отнасяни до съда, медиацията не е предпоставка за образуване на съдебни производства.
Не съществува специален кодекс за поведение за медиатори. Същевременно разпоредби относно етичните стандарти са включени в Закона за медиацията и Наредба № 2 от 15 март 2007 г., която урежда условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори.

Информация и обучение

Организациите, които предлагат обучение на медиатори, са от частния сектор.
Темите на семинарите включват правни производства и етични правила за поведение на медиаторите, както и процедурата, уредена в Закона за медиацията и Наредба № 2 от 15 март 2007 г.

Каква е цената на медиацията?

Медиацията не е безплатна; плащането се определя по споразумение между медиатора и участващите страни.

Възможно ли е да се иска изпълнение на споразумение, постигнато чрез медиация?

В съответствие с Директива 2008/52/ЕО (насърчаване и улесняване на медиацията като алтернативна форма на уреждане на трансгранични спорове в ЕС), трябва да съществува възможност да се поиска съдържанието на писмено споразумение, постигнато чрез медиация да подлежи на изпълнение.
Разпоредбите на Директива 2008/52/ЕО относно изпълняемостта на споразуменията, постигнати чрез медиация са транспонирани в Закона за медиацията.
Държавите-членки съобщават това на съдилищата и на други органи, които са компетентни да получават такива искания.